Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

9061 6ab3 390
Reposted fromheroes heroes viainsanelife insanelife

May 22 2017

2741 5048 390
Reposted fromdelain delain viabeinthe beinthe
6133 b857 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianowaay nowaay
1701 c690 390

uppvibes:

More relatable love and relationship quotes here

Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
Play fullscreen
smutek.
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
2819 a36a 390
Reposted fromevanescence evanescence viasilkdreams silkdreams

May 17 2017

0730 4245 390
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viagwiazdeczka gwiazdeczka
2458 4349 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
5043 d19b 390
Reposted fromtfu tfu viapannaniczyja pannaniczyja

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
1880 7a48 390

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viainsanelife insanelife

May 13 2017

Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viasilkdreams silkdreams
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viainspirations inspirations
7260 4a9c 390
1580 0ba9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella

May 11 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl