Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianowaczi nowaczi
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianowaczi nowaczi
0935 71dd 390
Reposted fromscorpix scorpix vianowaczi nowaczi

June 08 2017

4559 44ac 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
9056 2e6a 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
9279 eed4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella

June 05 2017

Jest w porządku, jest dobrze, wszystko okej, czuje się świetnie.


— żatowałam
Reposted fromoutoflove outoflove
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.

May 27 2017

9711 1b56 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
7643 2b9d 390
Reposted fromgraysen graysen viashakeme shakeme
2967 8166 390
Reposted fromlaters laters viainsanelife insanelife
9061 6ab3 390
Reposted fromheroes heroes viainsanelife insanelife

May 22 2017

2741 5048 390
Reposted fromdelain delain viabeinthe beinthe
6133 b857 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianowaay nowaay
1701 c690 390

uppvibes:

More relatable love and relationship quotes here

Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
Play fullscreen
smutek.
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl